• אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת 'קופת הצדקה המרכזית נתניה' מס' עמותה 580438190 (להלן 'העמותה').
 • כל שימוש באתר לרבות מתן תרומה מהווה הסכמה לכתוב בתקנון זה.
 • התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 • המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.
 • העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים בדרך קלה ומהירה לטובת מטרות העמותה וצרכיה.
 • מתן תרומה באתר מבוצע בדף תשלום מאובטח על ידי חברת סליקה העומדת בתקני האבטחה הדרושים לפי תקן Pci-Dss Level 1.
 • במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, תתקבל הודעה מתאימה. על מנת להשלים את העסקה על מבצע העסקה ליצור קשר עם נציגי העמותה בטלפון: 1-800-26-26-66.
 • מבצע עסקה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ה'תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון 1-800-26-26-66 ו/או בוצעה באתר האינטרנט של העמותה. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • העמותה תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר ושימוש בו מכל סוג באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
  • המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון.
  • המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • התכנים באתר זה נועדו להביא לידיעת המשתמש מידע על פעולותיה של העמותה.
 • העמותה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש  באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק להקל על המשתמש ואין העמותה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף הנגרם מפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 • העמותה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
 • העמותה לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • העמותה איננה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מהעמותה לחלוק מידע ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
 • הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו.